تاریخچه

گویند اقلیمون که از حکمای معروف یونان بود اعتقاد داشت که می تواند ازترکیب انسان به اخلاق وی پی ببرد , شاگردان بقراط در مقام امتحان او برآمدند و صورت بقراط را رسم کردند و آن را نزد اقلیمون بردند.اقلیمون در آن نگرید و سپس گفت: صاحب این عکس زنا را دوست دارد گفتند دروغ می گویی ، گفت دانش من ناگزیر دروغ نمی گوید بروید از خود او بپرسید.

چون از بقراط ماجرا را پرسیدند گفت: اقلیمون راست می گوید و من زنا را دوست دارم ولی زمام نفس خود را در دست دارم.قیافه شناسی عرافه در عربی همان است که بقراط حکیم به آن اشاره می کند و عرافه در میان مردمان بادیه و چادرنشینان شام و حجاز به کسی گفته می شود که از قیافه افراد پی به نیات درون او می برد.

نویسندگانی هر چند یکبار ظاهر شده اند که درباره این موضوع به قلم فرسایی پرداخته اند. مانند( باپتیستا پورتا) که اثر خود را موسوم به Hnmana Physiognomina به سال ۱۵۹۸ در ناپل منتشر کرده است و این اثر برجسته روزگار به شمار می رود.